Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dansseminars met dansleraren uit Griekenland georganiseerd door Manolis Iskis Dancing te Utrecht in 2012 en 2013.

MI-Dancing richt zich met deze seminars erop kwalitatieve danslessen en een goede danslocatie te bieden. MI-Dancing doet haar uiterste best voor een goede informatievoorziening over de seminars. Hoewel MI-Dancing overtuigd is van de kwaliteit van de seminars en de locaties, stelt het zich nadrukkelijk niet aansprakelijk voor enige vorm van schade en/of persoonlijk letsel, waaronder gevolgschade, die mogelijk ontstaat tijdens of naar aanleiding van de dansseminars.

Website en andere publicaties

MI-Dancing besteedt veel zorg aan het zo goed en zo up-to-date mogelijk houden van de informatie op de website en in andere publicaties/social media. Eventuele tik- en drukfouten of vergissingen op de website of in andere brochures/flyers kunnen echter niet altijd worden voorkomen. MI-Dancing is niet aansprakelijk voor en niet gebonden aan kennelijke fouten en vergissingen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van foutieve of gewijzigde informatie, ook van partijen waarmee wij samenwerken.

Inschrijving

Inschrijven voor het seminar kan via de mail. Bij voorkeur 2 weken voor aanvang van het betreffende seminar. Svp vermelden: naam, e-mailadres, mobiel telefoonnummer, wel/niet ervaring met Grieks dansen.

Na aanmelding ontvangt de deelnemer een bevestiging per mail, hierdoor wordt de deelname definitief en is de vergoeding verschuldigd. In de mail staat het bankrekeningnummer en het bedrag dat dient te worden overgemaakt.

Let op: het bedrag dient voorafgaand aan het seminar te worden overgemaakt, uiterlijk 1 week voor aanvang.

Mensen zonder e-mailadres/internet kunnen zich telefonisch inschrijven: 06-46443238. Het bedrag wordt bij voorkeur per acceptgiro overgemaakt of kan bij wijze van uitzondering op de dag zelf contant worden betaald.

Annulering

Bij annulering door de deelnemer is deze de volgende bedragen verschuldigd:

Annulering tot 2 weken voor aanvang: 10,- administratiekosten.

Annulering minder dan 2 weken voor aanvang: 10,- administratiekosten 60% van de totaalprijs.

Indien er sprake is van annulering vanwege medische klachten, of er is sprake van een ziektegeval of overlijden in de directe familie geldt een restitutie van 50% van de totaalprijs.

Annulering door MI-Dancing

MI-Dancing behoudt zich het recht bij onvoldoende deelname het dansseminar terug te brengen naar één dag. Als een deelnemer op deze dag absoluut niet kan, geldt een restitutie van 100%, minus 10,- administratiekosten.

In geval van tijdig bekend zijn van ziekte/lichamelijke klachten van de betreffende gastdocent uit Griekenland zorgt MI-Dancing voor een vervangende dansleraar(m/v) van dezelfde klasse. Mocht de gastdocent onverwacht niet kunnen komen in verband met een situatie van overmacht, zal MI-Dancing alles in het werk stellen de deelnemers tijdig te berichten. In overleg met de betreffende gastdocent wordt gezocht naar een mogelijkheid het seminar op een andere datum te doen. Mocht de deelnemer dan niet kunnen, geldt een restitutie van 100%, minus 10,- administratiekosten.

Aansprakelijkheid

Deelname aan dit dansseminar geschiedt voor risico van de deelnemer. MI-Dancing kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade en/of letsel, waaronder gevolgschade, die mogelijk ontstaat tijdens dit dansseminar. Voor schade en letsel berokkend aan deelnemers door welke oorzaak dan ook, alsmede voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen, aanvaardt MI-Dancing geen aansprakelijkheid. Dit is voor eigen risico.

De deelnemer is aansprakelijk voor de schade die MI-Dancing, zijn medewerkers, en de locatie door zijn/haar fout oplopen. Schade door de deelnemer veroorzaakt, wordt direct verhaald.

Foto's en video's

Tijdens het seminar worden er video-opnames gemaakt voor gebruik door MI-Dancing. Door mee te doen aan dit seminar gaat de deelnemer ermee akkoord dat deze eventueel worden gebruikt voor promotionele doeleinden. Mocht de deelnemer daar om gegronde reden bezwaar tegen hebben, kan dat worden gemeld bij MI-Dancing.

Tijdens het seminar is het nadrukkelijk NIET toegestaan zelf video-opnamen te maken, dit op uitdrukkelijk verzoek van de gastdocent. Er mogen wel foto's worden gemaakt met de gastdocent.

Klachten

Indien de deelnemer een klacht heeft over de uitvoering van het dansseminar of de locatie, zal de deelnemer dit onmiddellijk melden aan MI-Dancing, zodat MI-Dancing waar van toepassing kan zoeken naar een passende oplossing.